Poprzednia

ⓘ Powiat słupski – powiat w północnej Polsce utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Słupsk. ..
Powiat słupski
                                     

ⓘ Powiat słupski

Powiat słupski – powiat w północnej Polsce utworzony w 1999 w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Słupsk.

                                     

1. Miasta i gminy w powiecie

W skład powiatu wchodzą:

 • gminy wiejskie: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino, Ustka
 • gminy miejskie: Ustka
 • gminy miejsko-wiejskie: Kępice
 • miasta: Ustka, Kępice
                                     

2. Położenie i granice

Powiat słupski położony jest w północno-zachodniej części województwa pomorskiego. Od północy granicę stanowi 57 kilometrowy odcinek wybrzeża Bałtyku, od zachodu graniczy z województwem zachodniopomorskim powiat sławieński oraz koszaliński, od wschodu i południa z powiatami: bytowskim i lęborskim.

Poz względem powierzchni jest to największy powiat województwa pomorskiego i 4. powiat w Polsce.

                                     

3. Historia

Zabytki

Zabytki archeologiczne:

 • Rowokół

Grodziska przypisywane kulturze łużyckiej:

 • Damno grodzisko
 • Siodłonie
 • Gałęzinowo grodzisko
 • Stary Kraków
 • Żoruchowo grodzisko

Muzea

 • Młyn Zamkowy – muzeum etnograficzne,
 • Słupsk
 • Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 • Zamek Książąt Pomorskich,
 • Brama Młyńska,
 • Spichlerz Richtera,
 • Ustka
 • Muzeum Ziemi Usteckiej.
 • Muzeum Chleba,
                                     

3.1. Historia Archeologia

Pierwsze ślady obecności ludności zajmującej się łowiectwem, rybołówstwem i zbieractwem pochodzą z epoki mezolitu środkowy okres epoki kamienia – około 8000-4800 lat p.n.e., kolejne następujące w miarę ocieplania się klimatu związane są z ludnością neolityczną prowadzącą osiadły tryb życia. Tereny dzisiejszego powiatu słupskiego zostały opanowane około 3500 lat p.n.e. przez grupy ludności kultury pucharów lejkowatych, które cechowała budowa kamiennych grobowców, tzw. megalitów Dąbrówno, Potęgowo i Łupawa; oraz ludność kultury amfor kulistych cmentarzysko w Zagórkach. W miarę załamania się ciepłego klimatu bałtyckiego i pojawienia chłodnego – subborealnego zaczęły na te tereny napływać prymitywne ludy z północy, ludność kultur ceramiki dołkowo-grzebykowej obozowisko w Rowach i ludność pasterska kultury ceramiki sznurowej stanowiska w Wieliszewie i Krępie.

Około 1700 r. p.n.e. zaczęły przybywać grupy ludności, które opanowały metalurgię brązową. Jako pierwsza osiadła ludność kultury unietyckiej stanowiska w Mianowicach i Rębowie, prowadząca gospodarkę pasterską, uprawę roli oraz łowiectwo, rybołówstwo i zbieractwo.

W II okresie epoki brązu, od około 1450 do 1200 r. p.n.e., powstała kultura przedłużycka, charakteryzująca się budową cmentarzysk kurhanowych – grobów w formie usypanych z ziemi kurhanów, wewnątrz których znajdowały się konstrukcje kamienne stanowiska w Borzęcinie, Dąbrównie i Dębinie.

Około 1200 r. p.n.e. powstała kultura łużycka – zajmująca się uprawą roli i chowem zwierząt, zbieractwem, łowiectwem i rybołówstwem; posiadająca wysoką znajomość metalurgii brązowej i garncarstwa. Dominującą formę pochówku stanowiły płaskie pola popielnicowe. Stanowiska znajdują się w Żelkach, Witkowie, Siodłoniach.

Następnie rozwinęła się kultura pomorska, cechująca się odmiennymi elementami obrządku pogrzebowego – pochówek w skrzyniach zbudowanych z płyt kamiennych groby skrzynkowe, popielnice zdobione wyobrażeniem twarzy popielnice twarzowe. Podstawą utrzymania ludności była uprawa ziemi i chów zwierząt. Stanowiska w Ruszycach i Łysomiczkach.                                     

3.2. Historia Zabytki

Zabytki archeologiczne:

 • Rowokół

Grodziska przypisywane kulturze łużyckiej:

 • Damno grodzisko
 • Siodłonie
 • Gałęzinowo grodzisko
 • Stary Kraków
 • Żoruchowo grodzisko
                                     

4. Przyroda

Rzeźba terenu jest urozmaicona, z charakterystycznymi wypiętrzeniami moren czołowych i specyficznym, przymorskim krajobrazem w części północnej, z terenami wydmowymi sięgającymi 30 m n.p.m. Na odcinku Ustka – Rowy brzeg klifowy, kształtowany silną abrazją morza, porośnięty jest zbiorowiskami boru bażynowego i kwaśnej buczyny. Na zapleczu wydm występują często torfowiska, z których największe to Zaleskie Bagna i Złakowskie Błota, z występującą tam reliktową woskownicą europejską.

Ważnym elementem krajobrazu są liczne rzeki – z największą Słupią – znaną rzeką trociową. Lasy ochronne zajmują 83% powierzchni leśnej, głównymi gatunkami drzewostanu są: sosna – 61% i buk – 13%, a przeciętny wiek drzewostanów jest wysoki i sięga 62 lat. Występuje tu wiele gatunków roślin chronionych, a ze zwierząt chronionych należy wyróżnić bielika, wydrę i bobra.

                                     

4.1. Przyroda Rzeki

Powierzchnia powiatu podzielona jest zasadniczo pomiędzy zlewnie rzek Łupawy i Słupi oraz w niewielkiej części zlewnię Wieprzy. Do strefy ochronnej wód powierzchniowych należy cały obszar Parku Krajobrazowego "Dolina Słupi” i rezerwaty przyrody w tym regionie.

                                     

4.2. Przyroda Jeziora

Największe zgrupowania jezior znajdują się w części północnej i wschodniej powiatu słupskiego. Pierwszą grupę stanowią jeziora przybrzeżne. Są to kryptodepresyjne zbiorniki wodne, oddzielone od morza piaszczystymi mierzejami, o bardzo dużych powierzchniach, bardzo płytkie i o szybkim tempie wypłycania. Kolejną grupą są jeziora pochodzenia polodowcowego, przeważnie rynnowe, układające się w długie ciągi, połączone niewielkimi odcinkami rzek.

Ważniejsze jeziora to: Łebsko 7140 ha, Gardno 2468.1 ha, Dołgie Duże 156.4 ha, Głębokie 107.5 ha, Lewarowe 71.5 ha, Krzynia 70 ha, Obłęskie Obłęże 62.4 ha, Modła 61.9 ha.

                                     

5.1. Obszary chronione Parki narodowe

 • Słowiński Park Narodowy, położony w północnej części województwa pomorskiego na Wybrzeżu Słowińskim, wchodzącym w zasięg Pobrzeża Słowińskiego. Wielkość: 18 247 ha. Walory przyrodnicze: unikatowy obszar ruchomych wydm zwanych "Białymi Górami” wraz z przymorskimi jeziorami: Łebsko, Gardno, Dołgie Małe, Dołgie Duże, cenne zbiorowiska leśne: bór bażynowy, brzezina bagienna, świeży bór bagienny, oraz rzadkie gatunki fauny, w tym awifauny, jak bielik, orzeł przedni i roślin, włączony do sieci obszarów chronionych Natura 2000 oraz sieci Światowych Rezerwatów Biosfery i obszarów chronionych w ramach konwencji ramsarskiej.

Zobacz też: rezerwaty biosfery w Polsce.

                                     

5.2. Obszary chronione Rezerwaty

 • Buczyna nad Słupią – rezerwat w gminie Ustka, Nadleśnictwo Ustka, wielkość: 18.92 ha, walory przyrodnicze: przykład drzewostanu bukowego;
 • Torfowisko Potoczek – rezerwat w gminie Kępice, wielkość: 15.24 ha, walory przyrodnicze: bór bagienny o powierzchni 3.86 ha, ostoja zwierzyny płowej i czarnej;
 • Wzgórze Rowokół – rezerwat w gminie Smołdzino, wielkość: 562.81 ha, walory przyrodnicze: położenie stożka Rowokołu 115 m n.p.m. w odległości zaledwie 6 km od morza, las na stokach wzgórza sprawiający miejscami wrażenie regla dolnego udział buka i jodły;
 • Torfowisko Pobłockie – rezerwat położony w okolicy wsi Pobłocie w gminie Główczyce, wielkość: 112.31 ha, walory przyrodnicze: obszar retencji wodnej, występują tu: woskownica europejska, wrzosiec bagienny, modrzewnica, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne;
 • Bagna Izbickie – rezerwat położony w okolicy Izbicy w gminie Główczyce, wielkość: 281.18 ha, walory przyrodnicze: zespoły roślinne cechujące środowisko wilgotne; wrzosiec bagienny, woskownica europejska, rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, modrzewnica, bażyna czarna, bagno zwyczajne;
 • Modła – rezerwat w gminie Ustka, wielkość: 194.80 ha, walory przyrodnicze: miejsce lęgowe ptactwa wodnego; mewy śmieszki, mewy srebrzystej, mewy pospolitej, rybitwy czarnej, kaczki krzyżówki, łabędzia niemego, błotniaka łąkowego, remiza, kwiczoła, roślinność będąca podstawowym elementem decydującym o warunkach lęgowania ptaków oraz zespoły roślinności wodnej i szuwarowej typowe dla płytkiego, zarastającego jeziora przymorskiego;
 • Wierzchocińskie Jałowce – rezerwat w gminie Smołdzino Nadleśnictwo Damnica, wielkość: 1.29 ha, walory przyrodnicze: halizna ze skupieniem około 150 jałowców, poszczególne okazy wytwarzają tu różne formy; kolumnowe, piramidalne, stożkowe do wysokości 10 m.


                                     

5.3. Obszary chronione Parki krajobrazowe

 • Dolina Słupi – dolina rzeki Słupi w jej środkowym biegu wraz z dorzeczem, wielkość: 37 040 ha, walory przyrodnicze: jeziora, z których najcenniejsze pod względem przyrodniczym to: Jasień, Skotawsko Małe i Skotawsko Wielkie, Głębokie, Borzytuchomskie Duże, Konradowo, Krzynia; siedliska roślinne o cechach zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych; roślinność: wawrzynek wilczełyko, pływacz zwyczajny, rosiczka. Najcenniejsze przyrodniczo fragmenty Parku i jego otuliny zostały wydzielone w postaci rezerwatów przyrody.
                                     

5.4. Obszary chronione Obszary chronionego krajobrazu

 • Pas pobrzeża na wschód od Ustki, na wschód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do jeziora Gardno, wielkość: 3336 ha, walory przyrodnicze: wybrzeże morskie z plażami, wydmami i klifem, roślinność nadmorska, zespoły leśne: bory nadmorskie i buczyny,
 • Jezioro Łętowskie oraz okolice Kępic wraz z fragmentem doliny rzeki Wieprzy, obszar na północny zachód od Kępic do miejscowości Łętowo oraz około 7 km na południowy wschód od Kępic, wielkość: 6 880 ha, walory przyrodnicze: jeziora: Łętowskie oraz Obłęskie, lesistość obszaru – 76%, pomniki przyrody i głazy polodowcowe eratyki.
 • Pas pobrzeża na zachód od Ustki, na zachód od ujścia rzeki Słupi, wzdłuż wybrzeża do granicy powiatu, wielkość: 7520 ha, walory przyrodnicze: sąsiedztwo morza i związanego z nim świata roślinnego; roślinność wydmowa, bagienna, bory nadmorskie, kryptodepresyjne jezioro przymorskie Modła wraz z rezerwatem,


                                     

6. Atrakcje turystyczne

 • Drogi do jazdy konnej w okolicy Ustki, Przewłoki i Orzechowa,
 • Kąpieliska morskie: Ustka status uzdrowiska, Rowy, Poddąbie, Dębina, Orzechowo Morskie, Czołpino,
 • Szlaki turystyczne
 • Latarnie morskie w Ustce i Czołpinie,
 • Rowerowe
 • Ścieżki przyrodniczo-leśne w rezerwatach przyrody,
 • Piesze
 • Kajakowe
 • Wsie: Swołowo Europejskie Dziedzictwo Kultury, Krzemienica, Bruskowo Wielkie, Kluki – wyróżniające pomorską architekturą szachulcową.

Użytkownicy również szukali:

bip - powiat słupski, powiat słupski strefa, starosta słupski, starostwo powiatowe słupsk, starostwo powiatowe w słupsku wydział geodezji, starostwo słupsk rejestracja samochodu, webewid powiat słupski, supski, Powiat, powiat, supsku, starostwo, Powiat supski, supsk, powiatowe, starosta supski, powiat supski strefa, starostwo powiatowe supsk, webewid powiat supski, starosta, strefa, webewid, wydzia, geodezji, rejestracja, samochodu, mapa, powiat supski mapa, bip - powiat supski, starostwo powiatowe w supsku wydzia geodezji, starostwo supsk rejestracja samochodu, powiat słupski, muzea w słupsku. powiat słupski,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Starostwo powiatowe w słupsku wydział geodezji.

AKUMULATOR SPOŁECZNY 2020 dodatkowy powiat słupski. REGIOset – polskie regiony i samorządy, portal informacyjno przeglądowy z witrynami wszystkich 2809 jednostek samorządu terytorialnego – gmin, miast,. Powiat słupski mapa. Wyniki konkursu Akumulator Społeczny 2020 – Słupsk i powiat słupski. Rozporządzenie Rady Ministrów wydane w związku z wystąpieniem stanu epidemii stanowi, że powiat słupski z dniem 10 października 2020.


Starostwo powiatowe słupsk.

2212 Powiat Słupski Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku. Niewiele jest w Polsce takich miejsc jak powiat słupski. Na ziemi słupskiej panują idealne warunki do uprawiania turystyki aktywnej:. Bip - powiat słupski. Powiat słupski w żółtej strefie SPMZOZ Słupsk. Miejsce Powiat słupski Kraj Polska, Województwo pomorskie. Duże miasta Ustka, Kobylnica, Kępice, Dębnica Kaszubska, Główczyce,.


Starostwo słupsk rejestracja samochodu.

11 nowych zakażeń w regionie słupskim. Od soboty powiat w żółtej. ZABYTKI POWIATU SŁUPSKIEGO. BARCINO Bartin KOŚCIÓŁ późnogotycki, ceglano kamienny, zbudowany w 2. poł. XVI w., rozbudowany w latach 1864 65 ​. Starosta słupski. Koronawirus Gmina Słupsk. Anuluj większość rezerwacji. Zarezerwuj hotel w regionie: Powiat słupski największe zniżki i najlepsze oferty w regionie Powiat słupski.

Bus Goszczyno powiat słupski Słupsk: Rozkład jazdy PKS.

Pomorskie, powiat słupski, gmina Słupsk, obręb Wrzeście Kępno, działka 183 o pow. 0.2300 ha. Wróć Drukuj. Cena wywoławcza: 76. Powiat Słupski Zdolni z Pomorza Zespół Szkół Agrotechnicznych. Powiat słupski. Dane statystyczne Kierownicze stanowiska. Starostwo Powiatowe ul. Szarych Szeregów 14 76 200 Słupsk tel.: 598418500 fax: 598427111.


Szablon:Powiat słupski dawny – pedia, wolna encyklopedia.

Mapa powiat słupski. Mapa powiatu słupski, skorzystaj z internetowej mapy, pozwoli Ci to w łatwy sposób odnaleźć wybraną miejscowość słupski powiecie. WWW Powiat Słupski Fundacja Progresja. Powiat słupski w strefie czerwonej. Od soboty 10 października w powiecie słupskim, w tym w gminie Słupsk, będą obowiązywały zasady bezpieczeństwa strefy.


Dane dla jednostki terytorialnej GUS Bank Danych Lokalnych.

Nowym prezesem Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Słupsku został Piotr Rachwalski, były prezes Kolei Dolnośląskich i ekspert z dziedziny. Powiat słupski, Polska, Województwo pomorskie Miasto i. Oceń radnych powiatowych oraz burmistrza po wyborach samorządowych 2018: powiat słupski. Kliknij i znajdź swojego samorządowca kadencji 2018 2023 w. Powiat Słupski Powiat Bełchatowski. Biuletyn Informacji Publicznej Powiat Słupski. Powiat słupski pomorskie mapy, miasta, GUS, nieruchomości. Znajdź mieszkania na sprzedaż w najlepszej cenie. Mamy 484 mieszkania na sprzedaż rezultatów dla wyszukiwania powiat słupski, w cenach od 42 000 PLN.


Dwory i Pałace Pomorza Powiat Słupski.

Powiat Słupski RSS. Filtruj. Wybierz kategorię, Województwo Pomorskie, - Powiat Pucki, - - Gmina Puck, - - Gmina Władysławowo, - - Gmina. Herb powiatu Powiat Słupski Infoeko. Stronia internetowa Starostwa Powiatowego w Słupsku. Powiat słupski promuje ekologiczne źródła energii. Tylko zielone. Kup teraz na za 5.60 zł POWIAT SŁUPSKI SŁUPSK mapa plan miasta z miasta ŁOMIANKI. Stan: używany. Radość zakupów i. Morski Powiat Słupski Strona główna Facebook. Słupsk. POMORSKIE. Powiat, 1995 2020. 2212000, Powiat słupski. POMORSKIE KUJAWSKO POMORSKIE Powiat nakielski Szubin obszar wiejski 5.


Prezentacja powiatów.

Do mieszkańców Słupska i powiatu słupskiego został wysłany Alert RCB o treści: Uwaga! 14.10 bardzo silny wiatr. W Ustce zachowaj. Mapy terytorialne powiat słupski Mapy Online. Oficjalna strona Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku. Powiat słupski. Lokalizacja, Ul. Szarych Szeregów 14 76 200 Słupsk, województwo POMORSKIE. Nazwa firmy, POWIAT SŁUPSKI. Telefon, 48598418500, Adres email. Wszystko na temat: powiat słupski 300. Prezentujemy wyniki konkursu grantowego Akumulator Społeczny 2020 dla Miasta Słupsk i powiatu słupskiego. Poniżej w tabelach. Oddział Terenowy w Pruszczu Gdańskim, woj. pomorskie, powiat. Lokalne Centrum Nauczania Kreatywnego Powiat Słupski Zdolni z Pomorza. Projekt zakłada wdrożenie produktu finalnego projektu innowacyjnego.


Powiat słupski artykuły Głos Pomorza.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Operatorem Funduszu w powiecie słupskim: Centrum Inicjatyw Obywatelskich ul. Sienkiewicza 19. Zarządzanie kryzysowe BIP Powiat Słupski. 2020 11 30. Dargoleza GSL Powiat słupski. Dargoleza. foto 9043 9043386m.jpg​. Gastwirtschaft Burow w Dargolezie. 2020 11 29. Gorzyno GSL Powiat słupski.

– &City, Powiat słupski. Rezerwacje hoteli w regionie.

Warto również zapoznać się z ograniczeniami, które od soboty 03.10.2020 będą obowiązywać na terenie powiatu słupskiego. ⚠️ OBOWIĄZEK. Mieszkania na sprzedaż powiat słupski. Bez pośredników. Powiat słupski granica administracyjna. Granice i numery ewidencyjne działek. Na Mapie GEOPORTAL. Gminy w granicach powiatu. 221207 2 Potęgowo. Powiat Słupski Portal Jednostek Samorządu Terytorialnego. Szablon:Powiat słupski dawny. Z pedii, wolnej p d e U Powiat słupski 1945–1975. Siedziba powiatu – Słupsk Przynależność wojewódzka.


Domy na sprzedaż powiat słupski.

Domy powiat słupski na sprzedaż. 80 ogłoszeń. Domy na sprzedaż z rynku pierwotnego oraz wtórnego. Tylko aktualne oferty sprzedaży domów w serwisie. Alert RCB: Słupsk i powiat słupski 14.10 – Rządowe Centrum. Jesteśmy organizacją pozarządową, której celem jest integracja społeczna osób niepełnosprawnych i pomoc w ich rehabilitacji. Reprezentujemy interesy. Słupsk w żółtej strefie, powiat słupski w czerwonej strefie. Mapa powiatu słupski, województwo pomorskie ze spisem ulic i punktów użyteczności publicznej POI. Strona zawiera również listę miast znajdujących się w. POWIAT SŁUPSKI MAPA - Cena: 9.50 zł Stan: używany. Od soboty powiat słupski w strefie żółtej w związku zakażeniami koronawirusem. To decyzja Ministerstwa Zdrowia. W mieście resort nie.


Działki powiat słupski mapa Geoportal 360.pl.

W skład powiatu słupskiego wchodzi 10 gmin: 8 gmin wiejskich – Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino i Ustka,. Powiat słupski mapa. Powiat słupski w czerwonej strefie. Co to oznacza dla mieszkańców? W zawiązku z nowymi doniesieniami na temat sytuacji epidemicznej kraju i naszego regionu,. Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Słupsku. Morski Powiat Słupski, Słupskie, Slupsk, Poland. 5.3 tys. osób lubi to. Niewiele jest w Polsce takich miejsc jak powiat słupski. Jego magia to szum.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →