Poprzednia

ⓘ Monika Wolting. Monika Małgorzata Wolting – polska germanistka, specjalizująca się w historii literatury niemieckiej XX i XXI wieku, literaturoznawstwie, profes ..
Monika Wolting
                                     

ⓘ Monika Wolting

Monika Małgorzata Wolting – polska germanistka, specjalizująca się w historii literatury niemieckiej XX i XXI wieku, literaturoznawstwie, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego.

                                     

1. Życiorys naukowy

Po maturze studiowała na Akademii Pomorskiej w Słupsku. Dyplom ukończenia studiów wraz z tytułem magistra filologii germańskiej otrzymała w roku 1997 w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę magisterską pod tytułem: Utopie und Spiritualität im Werk von Hermann Hesse napisała pod kierunkiem prof. dr hab. Mariana Holony. Dyplom doktora nauk humanistycznych z zakresu literaturoznawstwa otrzymała w roku 2002 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawa pt. Motyw studni w literaturze i kulturze niemieckiej, wydana w 2005 roku nakładem Oficyny Wydawniczej ATUT we Wrocławiu, napisana została pod kierunkiem prof. dr hab. Lecha Kolago. Habilitowała się w kwietniu 2010 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, na podstawie rozprawy pt. Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch, wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 2009. Od roku 2014 Monika Wolting sprawuje funkcję wiceprezydentki Towarzystwa Goethego Polska przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 2013 roku jest rzeczniczką Międzynarodowego Centrum im. Christy Wolf, zajmującego się badaniami nad najnowszą literaturą i kulturą polską i niemiecką.

                                     

2. Aktywność naukowo-badawcza

Aktywność naukowo-badawcza oraz publikacyjna Moniki Wolting mieści się w obszarze literaturoznawstwa niemieckiego, w szczególności:

 • związki tematyczne literatury polskiej i niemieckiej po roku 1989
 • popularyzacja literatury niemieckojęzycznej w Polsce
 • zainteresowania historią motywów i toposów
 • literatura niemiecka po roku 1989 z uwzględnieniem badań kulturowych, teorii systemów i semiologii
                                     

3. Współpraca

Monika Wolting współpracuje z instytucjami kulturalnymi i oświatowymi, m.in. Goethe-Institut w Krakowie, S. Fischer Stiftung, Österreichisches Kulturforum, Domem Edyty Stein we Wrocławiu, Niemieckim Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej, Fundacją Openheim, organizując spotkania autorskie i publiczne rozmowy z pisarzami, m.in. z Sabriną Janesch, Olgą Grjasnową, Jackiem Dehnelem, Mikołajem Łozińskim, Silke Scheuermann, Markusem Stromiedlem, Hansem Bollingerem, Tilmannem Rammstedtem, Florianem Wernerem, Marko Martinem, Norbertem Scheuerem Josefem Haslingerem, Arturem Beckerem i Matthiasem Nawratem. W roku 2018 odbyła profesurę gościnną na Uniwersytecie w Dschang Kamerun.

Od roku 2015 jest koordynatorką Partnerstwa Instytutowego, w którym uczestniczy Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego i Institut für Germanistik Uniwersytetu w Gießen, partnerzy realizują projekt pt. Irytacje w systemie literatury i mediów.

                                     

4. Nagrody

 • 2015 Nagroda Dyrektora Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2002 Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2016 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
 • 2010 Nagroda Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
                                     

5. Publikacje

Dorobek naukowo-badawczy autorki obejmuje trzy monografie, dziesięć tomów zbiorowych, 112 publikacji z tego 81 przyczynków naukowych, 27 recenzji i omówień oraz 4 tłumaczenia tekstów naukowych. Poniżej zostaną podane tylko wybrane pozycje.

                                     

5.1. Publikacje Monografie

 • Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruenter und Sarah Kirsch. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009, s. 239.
 • Dies ist Pommern. Literatur und Kunst zwischen Oder- und Weichselmündung. Neisse Verlag. współautor: Stephan Wolting, Dresden 2009, s. 260.
 • Der neue Kriegsroman. Repräsentationen des Afghanistankrieges in der deutschen Gegenwartsliteratur. Winter, Heidelberg 2019, s. 345. Z wywiadami z Dorotheą Dieckmann, Norbertem Scheuerem i Jochenem Rauschen.
 • Das Brunnenmotiv in der deutschsprachigen Literatur. Motyw studni w literaturze niemieckiej. W: Studium kulturoznawcze. Wrocław 2005, s. 245.
                                     

5.2. Publikacje Tomy zbiorowe i pokonferencyjne

 • Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Red. Monika Wolting, V&R unipress, Göttingen 2017.
 • Zwischen Erinnerung und Fremdheit. Entwicklungen in der deutschen und polnischen Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting, Carsten Gansel, Markus Joch. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht 2015.
 • Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting. Wydawnictwo WSPiA: Poznan 2013, s. 461.
 • Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności w literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Red. Monika Wolting i Ewa Jarosz-Sienkiewicz. Universitas: Kraków 2019.
 • Postmigracja – Tożsamość – Transkultura. Pisarki i pisarze polskiego pochodzenia w Niemczech i w Austrii. TRANSFER. RECEPTION STUDIES 4/2020.
 • Opcja niemiecka. Red. Monika Wolting, Wojciech Browarny, Markus Joch. Kraków: Universitas 2014.
 • Kontinuitäten – Brüche – Kontroverse. Deutsche Literatur nach dem Mauerfall. Red. Monika Wolting, Edward Białek. Neisse-Verlag: Dresden 2012 s. 470.
 • Erzählen zwischen geschichtlicher Spurensuche und Zeitgenossenschaft. Red. Monika Wolting, Edward Białek. Neisse-Verlag, Dresden 2015.
 • Klassik als kulturelle Praxis. Funktional, intermedial, transkulturell. Red. Wojcik, Paula/Matuschek, Stefan/Picard, Sophie/Wolting, Monika. Seria spectrum Literaturwissenschaft, spectrum Literature 62. De Gruyter: Berlin 2019.
 • Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting, Carsten Gansel. Göttingen: Vandenhoeck-Ruprecht 2015.
 • Autorzy w Pop Up Pawilonie Instytutu Goethego. Red. Monika Wolting, Dorota Zimecka, Wrocław 2016.
 • Zrozumieć obcość. Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Red. Monika Wolting, Stephan Wolting, Kraków: Universitas 2016.


                                     

5.3. Publikacje Wybrane publikacje w czasopismach i monografiach

 • "In Mutter Makryna sehe ich das Symbol für Polen" – Zur Abrechnung mit einem romantischen Mythos in "Mutter Makryna" 2014 von Jacek Dehnel. W: Neues historisches Erzählen. Red. Monika Wolting. Vandenhoeck & Ruprecht Verlage: Göttingen 2019, s. 263-275.
 • Trzy wieki niemieckojęzycznej literatury zaangażowanej. W: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności w literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Red. Monika Wolting i Ewa Jarosz-Sienkiewicz. Universitas: Kraków 2019, s. 7-32.
 • Auf verlorenem Posten”. Zur Lage der Bundeswehrsoldaten im Afghanistankrieg. In: Fakten und Vorbehalte, Hg. Bjoern Hayer, Gabriela Scherer u. a. KOLA, Wissenschaftlicher Verlag Trier. Trier 2018, S. 161–173.
 • Prolegomena do badań nad literaturą migracyjną. Transfer. Reception Studies 4/2019, s. 19-35.
 • Krieg in Afghanistan – Trauma-Erfahrung und ihre Künstlerische Darstellung in Jochen Rauschs "Krieg" 2013. W: Carsten Gansel Red.: Traumaerfahrungen und Störungen des "Selbst". Mediale und literarische Konfigurationen Lebensweltlicher Krisen. Berlin/Boston: De Gruyter 2020, s. 385-402.
 • Bilder vom Breslauer Bahnhof in der deutschen Gegenwartsliteratur. In: Verbindungen. Hg. Torsten Erdbrügger/Inga Probst. Frank & Timme Berlin 2018, S. 351–366.
 • Erzählen über Gewalt. Friedrich Anis "Unterirdische Sonne” 2014. Studien zur Deutschkunde LVII, 2016. S. 294–304.
 • Literatura to kreowanie sensów politycznych. Powieściopisarstwo Josefa Haslingera. W: Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności w literaturze niemieckiego obszaru kulturowego. Red. Monika Wolting i Ewa Jarosz-Sienkiewicz. Universitas: Kraków 2019, s. 317-329.
 • "Literatura służy tworzeniu i czytaniu książek”. Z Jackiem Dehnelem rozmawia Monika Wolting. W: Orbis Linguarum 46/ 2017, s. 481–490.
 • Das Politische der Migrationsliteratur Beispiel von Olga Grjasnowas Roman "Der Russe ist einer, der Birken liebt". W: Migration und Gegenwartsliteratur. Der Beitrag von Autorinnen und Autoren osteuropäischer Herkunft zur literarischen Kultur im deutschsprachigen Raum. Hg. Matthias Aumüller i Weertje Willms. Wilhelm Fink: München 2020; S. 91-108.
 • Polska recepcja dzieł najnowszej literatury niemieckojęzycznej wyróżnionych nagrodą Deutscher Buchpreis. W: Teatr – Literatura – Media. O polsko-niemieckich oddziaływaniach w sferze kultury po 1989 roku. Red. Małgorzata Leyko, Artur Pełka. Łódź: Primum Verbum 2013., s. 197–207.
 • Zaangażowana literatura młodzieżowa na przykładzie opowieści Peer Martina "Lato pod czarnymi skrzydłami” 2015. W: Oswoić rzeczywistość. Wokół niemieckojęzycznej literatury dla dzieci i młodzieży II, pod red. Eweliny Kamińskiej-Ossowskiej i Ewy Hendryk, volumina: Szczecin 2017.
 • Zwischen Erinnerung und Fremdheit – Zur Einführung. Zusammen mit: Carsten Gansel, Markus Joch. W: Zwischen Erinnerung und Fremdheit. Entwicklungen in der deutschen und polnsichen Literatur nach 1989. Red. Carsten Gansel, Markus Joch, Monika Wolting. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2015, s. 11–28.
 • Rozliczenie z przeszłością jako aspekt nowych niemieckich poszukiwań tożsamości. W: Opcja niemiecka. O problemach z tożsamością i historią w literaturze polskiej i niemieckiej po 1989 roku. Red. Monika Wolting/Wojciech Browarny. Universitas, Krakow 2014.
 • Literatur als Spielwiese. Ein Gespräch mit dem Autor Tilman Rammstedt über den Ernst komischer Literatur. W: Literaturkritik.de 11/2016.
 • Das Profil des Intellektuellen in der Bundesrepublik und der DDR. W: Germanica Wratislaviensia 2012, s. 25–40.
 • Der Diskurs der Kulturnation als identitätsstiftender Beitrag der Vereinigungsprozesse seitens der Intellektuellen. Kontinuitäten Brüche Kontroversen. Deutsche Literatur nach der Wende. Red. Monika Wolting, Edward Białek. Wrocław. Dresden 2012. s. 151–163.
 • "Wszystko, co przemija, jest tylko alegorią.” Pół wieku recepcji twórczości Christy Wolf w Polsce. W: Zrozumieć obcość. Recepcja niemieckojęzycznej literatury w Polsce po 1989 roku. Red. Monika Wolting/ Stephan Wolting. Universitas: Kraków 2016.
 • Wege des Gartengedichts und der Naturlyrik im 20. Jahrhundert. W: Germanica Wratislaviensia 133, 2011, s. 51–65.
 • Hellerau – a road to the future or a model of urban planning from the beginning of the 20th century?. W: Architectus, Wrocław 1/2011, s. 61–68.
 • Aufarbeitung der Vergangenheit als Aspekt der neuen deutsch-deutschen Identitätsfindung. W: Raum und Medialität. Red. W. Kunicki, J. Szafarz, I. Swiatłowska-Prędota. Dresden: Neisse Verlag 2013, s. 271–283.
 • "Und tief unten im Wasser, im Schlamm und Schlick sind die Gegenstände der erzählten Geschichten verborgen”. Norbert Scheuer im Interview über seinen neuen Roman "Am Grund des Universums”. Literaturkritik.de 09/2017.
 • Retoryka literacka versus semantyka terroru. Instytucje zrzeszające niemieckich literatów w latach 1933–1945. W: Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. Red. Marek Maciejewski, Tomasz Scheffler. Wrocław 2012, s. 105–118.
 • Undine – postać literacka, która stała się mitem. W: U źródeł fantasy. Postaci i motywy z literatury niemieckiej w relacjach interkulturowych II. Red. Ewelina Kamińska/Ewa Hendryk. Szczecin 2014, S. 139–155.
 • Felicitas Hoppes Roman "Johanna” als Beitrag zur Diskussion über das kulturelle Gedächtnis. W: Erzählen zwischen geschichtlicher Spurensuche und Zeitgenossenschaft. Red. Monika Wolting/Edward Białek. Neisse-Verlag, Dresden 2015. s. 13–28.
 • Auswege aus der Eigenverantwortlichkeit? Religion, Esoterik und Parapsychologie in Daniel Kehlmanns "F”. W: Religion und Literatur im 20. und 21. Jahrhundert. Hrsg. v. Tim Lörke/ Robert Walter-Jochum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 203–226.
 • "Identität kann nur als ein Problem existieren” – Zu Identitätskonstruktionen in der Gegenwartsliteratur. Einleitung. W: Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur Red. Monika Wolting, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017, s. 9–20.
 • "Alles ringsum war so leer und so fremd.” Annäherung an das Schicksal Vertriebener aus dem polnischen Osten – Zu Sabrina Janeschs Katzenberge und Olga Tokarczuks Taghaus Nachthaus. Dialog kultur. W: Studia nad literaturą, kulturą i historią. Red. Anna Warakomska i. in. Księga pamiątkowa dla prof. dr hab. Tomasza Pszczółkowskiego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 587–604.
 • "das, was wir beschreiben, ist immer noch weniger schlimm als oft die Realität” – der aufstörende Charakter von Sebastian Fitzeks und Michael Tsokos Roman "Abgschnitten”. W: Germanica 58/2016, Université de Lille 3, s. 211–215.
 • Die "Verwicklung” der Intellektuellen in den Komunismus. W: Zwischen Erinnerung und Fremdheit. Entwicklungen in der deutschen und polnsichen Literatur nach 1989. Red. Carsten Gansel, Markus Joch, Monika Wolting. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 343–364.
 • Eine Gegend wird durch Geschichtenerzählen erschlossen. Zu Olga Tokarczuks "Taghaus Nachthaus”. W: Deutschland- und Polenbilder in der Literatur nach 1989. Red. Carsten Gansel/ Monika Wolting. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, s. 149–162
 • Co widać i czego nie widać. O naturze w wierszach Sarah Kirsch, tł: Andrzej Kopacki. W: Literatura na Świecie 01-02/2014 510-511, s. 180–192.
 • Unreliable narrator – programmatische Denkfigur in Felicitas Hoppes Roman "Johanna” 2006. W: La prose allemande contemporaine. Voix et voies de la génération postmoderne. Germanica 55/2014, Université de Lille 3, s. 13–28.
 • "Zukunft? Das ist das gründlich Andere” – Zu Aspekten der Rezeptionsgeschichte von Christa Wolf in Polen. W: Zwischen Moskauer Novelle und Stadt der Engel. Neue Perspektiven auf das Lebenswerk von Christa Wolf. Red. Therese Hörnigk und Carsten Gansel, Berlin: VBB 2015, s. 151–170.
 • Markus Stromiedel im Gespräch. Identitäten in distopischen Welten. W: Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Red. Monika Wolting, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017, s. 345–354.
 • Kategoria ruchu w przestrzeni – "Zorndorf” Theodora Fontane. W: Theodor Fontane w świetle faktów i interpretacji. Red. Jan Pacholski. Wrocław 2017.
 • "Der arge Weg der Erkenntnis”. Ostdeutsche Intellektuelle und der Verlust der Utopie. W: Vom kritischen Denker zur Medienprominenz. Zur Rolle von Intellektuellen in Literatur und Gesellschaft vor und nach 1989. Red. Carsten Gansel und Werner Nell. Transcript: Bielefeld 2016, s. 179–202.
 • Beraubung der Identität? Maßnahmen gegen die Arbeitslosigkeit im Roman von Joachim Zelter "Schule der Arbeitslosen” 2006. W: Omnia vinci labor? Narrative der Arbeit – Arbeitskulturen in medialer Reflexion. Berlin: Frank & Timme 2013, s. 185–194.
 • Das Ringen um Individualität in einer vom Kollektiv bestimmten Zeit. Hermann Hesses "Das Glasperlenspiel”. W: Studia Neofilologiczne XIII/2017, s. 6–21.
 • "Deutsche Identitätssuche” im Spiegel der Debatten intellektueller Kreise in der Wendezeit. W: Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989. Red. Monika Wolting, Poznan: WSPiA 2013, s. 241–267.
 • Flüchtlingsschicksal im Jugendroman "Hesmats Flucht” 2008 von Wolfgang Böhmer. Ein Fallbeispiel für Realistisches Schreiben über Afghanistan in der deutschsprachigen KJL. W: Germanica Wratislaviensia 142/2017, S. 89-104.
 • Reformpädagogik als eine Antwort auf die Modernisierungsprozesse am Anfang des 20. Jahrhunderts. W: Glottodidactica, 37 2011, s. 19–36.
 • Julia Franck "Die Mittagsfrau”. Dunkler Roman über das Schicksal einer Frau im 20. Jahrhundert. W: Arcydzieła literatury niemieckiej. Wrocław 2011, t. 1, S. 327–332.
 • Opowieść o przemocy. "Podziemne słońce” 2014 Friedricha Ani. W: Studia Niemcoznawcze LVII, 2016, s. 294–304.
 • Debata o połączeniu trzech niemieckich PEN-Clubów 1989–1998. W: Studia Neofilologiczne IX, Red. Grzegorz Gwóźdź und Przemysław Sznurkowski. Częstochowa 2014, s. 5–22.
 • Die reformierte Kunst. Spuren der Lebensreformbewegung in der deutschen Kunst am Anfang des 20. Jahrhunderts. W: Literatura-Kultura-Język. Warszawa 2012.
 • Fiat iustitia, pereat mundus. Literacka refleksja nad zasadnością prawa federalnego w pryzmacie twórczości Bernharda Schlinka. W: Studia Neofilologiczne X, Red. Grzegorz Gwóźdź und Przemysław Sznurkowski. Częstochowa 2014, s. 25–34.
 • Die Position deutscher Inletektuellen im 1989. W: Studia Niemcoznawcze LIII 2014, s. 67–84.
 • Zweite Schöpfung durch Kunst. Ein Gespräch mit der Autorin Silke Scheuermann über Idealismus, Utopie und die großen Fragen des Lebens. W: Literaturkritik.de 08/2016.
 • Das Versprechen des guten Lebens und die Angst vor Versagen – Folgen der Modernisierungsprozesse im Roman von Daniel Kehlmann" F ". W: Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Red. Monika Wolting, Vandenhoeck & Ruprecht: Göttingen 2017, s. 49–64.

Użytkownicy również szukali:

Wolting, Monika, Monika Wolting, monika wolting, media w słupsku. monika wolting,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Monika Wolting ebooki, audiobooki i książki Legimi online.

Nauki humanistyczne i społeczne podręczniki akademickie już od 24.01 zł Miękka ewa jarosz sienkiewicz monika wolting porównanie cen książek i. Pismo Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej Architectus. Im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruentner und Sarah Kirch. Autor: Monika Wolting, wydawnictwo: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.


Okładka Miękka ewa jarosz sienkiewicz monika wolting Ceneo.

Recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku, red. Monika Wolting, Stephan Wolting, Universitas. Kraków 2016, ISBN 978 83 242 2784 6, ss. Wydział Humanistyczny Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Monika Małgorzata Wolting – polska germanistka, specjalizująca się w historii literatury niemieckiej XX i XXI wieku, literaturoznawstwie, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Wrocławskiego. Zapisy 34 Polska Bibliografia Literacka PBL. Redaktor: Wolting Monika, Wolting Stephan. tytuł publikacji zbiorowej: Zrozumieć obcość recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Следующая Войти Настройки.


Dobry Niemiec w Polsce kilka uwag na temat Steffena Möllera.

Dołącz do Facebooka, aby nawiązać kontakt z Moniką Wolting oraz innymi Zdjęcie profilowe Moniki Wolting, Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się,. Wolting, Monika Hrsg. 2013 Die Mühen der Ebenen. Aufsätze. Monika Wolting red. Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989. Miejsce i rok wydania: Poznań 2013. Wydanie: pierwsze. Objętość: s.

Monika Wolting UNIVERSITAS księgarnia internetowa.

Serwis dla miłośników książek. Opinie, recenzje książek i oceny czytelników, wirtualna biblioteczka i rekomendacje książek. Tysiące opinii, dobrych książek i. Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine. Autorzy w Pop Up Pawilonie Instytutu Goethego. Red. Monika Wolting, Dorota Zimecka, Wrocław 2016. Monika Wolting, Dorota Zimecka 1 maja 2016. Flüchtlingsschicksal im Jugendroman Hesmats Flucht 2008 von. Kup teraz na za 19 zł Zrozumieć obcość Recepcja Monika Wolting z miasta Bielsko Biała. Stan: nowy. Radość zakupów i.


Who Is and Who Should Be a European? Cosmopolitan? Monika.

Wojciech Browarny i Monika Wolting, współpraca Markus Joch, Kraków 2014. We współczesnym świecie można narzekać na wiele rzeczy i spraw. Zresztą to. Dr hab. Marzena Górecka, prof. KUL Szkoła Doktorska KUL. Monika Wolting Google Scholar Monika Wolting. ORCiD: 0000 0002 2901 ​927X. Słowa kluczowe: Jugendroman Realistisches Schreiben Flucht Flüchtling. Monika Wolting Facebook. Peter Oliver Loew: Die Zukunft des Vergangenen. Danziger Utopien zwischen 1835 und 1920, 67. Monika Wolting: Das Glasperlenspiel von Hermann Hesse. Dr hab. prof. UWr Monika Wolting – Instytut Filologii Germańskiej. Wolting, M., & Becker, A. 2019. Who Is and Who Should Be a European? Cosmopolitan? Monika Wolting Talks with Artur Becker. Transfer. Reception Studies. Monika Wolting ebooki, książki i audiobooki –. Monika Wolting. Dekonstrukcja mitu przyrody w utworach Elfriede Jelinek. Studia Germanica Gedanensia 23, 359 367. 2010.


Die Mühen der Ebenen Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji.

Sta Wolf Monika Wolting, Herta Müller Ewa Jarosz Sienkiewicz, Elfriede Jeli nek Artur Duda czy Günter Grass Norbert Honsza. Autorzy artykułów skupiają. Zbigniew Feliszewski – Instytut Literaturoznawstwa. Monika Wolting. Czy proces twórczy nie jest już dziś, w czasach mediów społecznościowych i ultraszybkiego Internetu, procesem samotniczym? Czy można. Monika Wolting Dekonstrukcja mitu przyrody w utworach BazHum. Serwis rekomendujący interesujące książki. Użytkownik ocenia przeczytane pozycje, a BiblioNETka poleca mu nową lekturę. BiblioNETka to również duża baza.


Dr hab. Paweł Piszczatowski Wydział Neofilologii Uniwersytetu.

Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we współczesnej literaturze niemieckiego obszaru kulturowego Zrozumieć obcość. Recepcja literatury. Monika wolting Księgarnia internetowa. Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise Kaschnitz, Undine Gruentner und Sarah Kirsch. Monika Wolting ISBN: 978 83 229 2985 8. Liczba stron: 240. STUDIA GERMANICA GEDANENSIA numer 7 Wydział Filologiczny. Od wielu lat jest związana z wrocławskim Studium Tłumaczy Języka Niemieckiego. Obszary badawcze dr hab. Wolting leżą w miejscu przecięcia nauk. OKiS W listopadowym numerze Odry. Autorzy Monika Wolting. Dekonstrukcja stereotypu a zrozumienie obcości. Monika Wolting książki i ebooki. Ponad 1 milion książek. Formaty PDF, epub, mobi. Pobierz Online.


Monika Wolting Ebooki Księgarnia.

Monika Wolting dr hab., pracownik naukowy w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego obszary badawcze: współczesna literatura. Der Garten als Topos im Werk von Marie Luise. Książka Zaangażowanie Monika Wolting, Ewa Jarosz Sienkiewicz Zaangażowanie czy artystyczna autonomia? pytanie Theodora W. Adorno zaskakuje. Wolting Monika książki BiblioNETka. W: Monika Wolting Hg. Identitätskonstruktionen in der deutschen Gegenwartsliteratur. Göttnigen 2017, s. 107 118. ISBN 978 3 8471 0741 5.


Zrozumieć obcość recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce.

Monika Wolting Wrocław Sztuka zreformowana Oddźwięk ruchu reformy życia w niemieckiej sztuce początku XX wieku Ruchy reformatorskie, powstałe na. By lepiej rozumieć siebie. Ewa Jarosz Sienkiewicz, Monika Wolting. E booki. 20.00 zł 22.00 zł Oszczędzasz 2.00 zł. e book. Produkt do pobrania. Zobacz jako Siatka Lista. 1 elementu.

Spotkanie z Tilmanem Rammstedtem go.

Redaktor: Wolting Monika, Wolting Stephan. tytuł publikacji zbiorowej: Zrozumieć obcość recepcja literatury niemieckojęzycznej w Polsce po 1989 roku. Nowe Książki z Niemiec Oficyna Wydawnicza ATUT. Maria Tomczak, dr Maria Wagińska Marzec, dr hab. Monika Wolting Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki Okres realizacji: 2011 2013. Opis projektu. Zaangażowanie. Reprezentacje polityczności we Dressler. 112 Agnieszka Sabor: AMERYKANIN W JAPONII. 114 Marta Mizuro: CZY POWSTANIE REJS 2? 115 Monika Wolting: KOSMOEUROPA. Literatura zjednoczonych Niemiec a tożsamość kulturowa i. Wolting, Monika Hrsg. 2013 Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989. Poznań: Wydawnictwo Naukowe WSPIA. 460 S.


Plik:Monika Wolting, 2015.jpg – pedia, wolna encyklopedia.

MONIKA WOLTING STEPHAN WOLTING HG. ZROZUMIEĆ OBCOŚĆ. RECEPCJA LITERATURY NIEMIECKOJĘZYCZNEJ W POLSCE PO 1989 ROKU,​. Zrozumieć obcość Recepcja Monika Wolting - Cena: 19. Sprawdź wszystkie książki MONIKA WOLTING. Zapowiedzi, Nowości i Bestsellery. Przeczytaj opinie i recenzje. Rabaty do 40%. Darmowa Dostawa. Kup Teraz. MONIKA WOLTING STEPHAN WOLTING HG. ZROZUMIEĆ. Monika Wolting w Księgarni Internetowej PWN. ✔️ Wszystkie książki i multimedia autorstwa Monika Wolting w atrakcyjnych cenach. Sprawdź ofertę!. Monika Wolting Sw. Czasopisma od 1.00zł? Tylko w galerie dane techniczne opinie ☆ Czasopisma ☆ Tylko u nas ☆ Najtaniej na rynku ☆ Kup już teraz.


Dorota Zimecka – Koordynator ds. Obsługi Klientów Kluczowych.

Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach Wykorzystanie na de. Monika Wolting. Wykorzystanie na en. Monika Wolting Virtualo. Data imiejsce urodzenia. Monika Wolting adiunkt z habilitacją, Uniwersytet Wrocławski. Wie der Atem schaukeln kann – Herta Müllers fremder Blick?, w: Monika Wolting Hg., Die Mühen der Ebenen. Aufsätze zur deutschen Literatur nach 1989,.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →