Komisariat Straży Celnej "Sianki”

Komisariat Straży Celnej "Sianki” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

image

1. Formowanie i zmiany organizacyjne
Na wniosek Ministerstwa Skarbu, uchwałą z 10 marca 1920 roku, powołano do życia Straż Celną. Jednostki Straży Celnej rozpoczęły przejmowanie odcinków granicy od pododdziałów Batalionów Celnych. W lipcu i grudniu 1921 roku w Siankach stacjonował sztab 2 i 3 kompanii 12 batalionu celnego. Proces tworzenia Straży Celnej trwał do końca 1922 roku. Komisariat Straży Celnej "Sianki”, wraz ze swoimi placówkami granicznymi, wszedł w podporządkowanie Inspektoratu Straży Celnej "Sambor”.
W drugiej połowie 1927 roku przystąpiono do gruntownej reorganizacji Straży Celnej. W praktyce skutkowało to rozwiązaniem tej formacji granicznej. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Ignacego Mościckiego z 22 marca 1928 roku w jej miejsce powoływano z dniem 2 kwietnia 1928 roku Straż Graniczną. Rozkazem nr 5 z 16 maja 1928 roku w sprawie organizacji Małopolskiego Inspektoratu Okręgowego dowódca Straży Granicznej gen. bryg. Stefan Pasławski powołał komisariat Straży Granicznej "Wysocko Niżne”, który przejął ochronę granicy od rozwiązywanego komisariatu Straży Celnej.

2. Funkcjonariusze komisariatu Kierownicy komisariatu
komisarz Antoni Żurkowski
podkomisarz Witalis Brzeski
Obsada personalna w 1926:
kierownik komisariatu – komisarz Antoni Żurkowski
pomocnik kierownika komisariatu – starszy przodownik Tadeusz Janów 18

3. Struktura organizacyjna
Organizacja komisariatu w 1926 roku:
placówka Straży Celnej "Hnyła”
placówka Straży Celnej "Libuchora”
placówka Straży Celnej "Sianki”
placówka Straży Celnej "Beniowa”
komenda – Sianki