• Publiczny transport zbiorowy Publiczny transport zbiorowy

  Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transport...

 • Lotnictwo Lotnictwo

  Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Lotnictwo dzieli się na cywilne i wojskowe. W węższym znaczeniu lotnictwo t...

 • Transport w Hiszpanii Transport w Hiszpanii

  Transport w Hiszpanii Hiszpania jest krajem dobrze rozwiniętym, również pod względem transportu. Mimo niesprzyjającego ukształtowania powierzchni w około 90%...

 • Transport kolejowy Transport kolejowy

  Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transp...

 • Samochód Samochód

  Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automo...

Transport

Transport – przemieszczanie ludzi, ładunków w przestrzeni przy wykorzystaniu odpowiednich środków.
Potrzeby transportowe należą do grupy potrzeb wtórnych człowieka i są związane z faktem różnego rozmieszczenia przestrzennego zasobów, skupisk ludzkich i miejsc pracy. Transport towarzyszył ludzkości od samych początków rozwoju cywilizacji. Jest to, obok łączności, dział gospodarki, które zwiększają użyteczność dóbr poprzez ich przemieszczanie w przestrzeni. Transport jest ściśle powiązany z pozostałymi działami gospodarki. Jego rozwój warunkuje ich rozwój i odwrotnie – gorszy rozwój gospodarki lub transportu wiąże się z pogorszeniem sytuacji odpowiednio w transporcie i gospodarce. W połączeniu z logistyką oraz spedycją, transport wchodzi w skład branży TSL transport-spedycja-logistyka.

image

1. Klasyfikacje transportu
Z punktu widzenia ekonomii transport polega na odpłatnym świadczeniu usług, których rezultatem jest najczęściej przemieszczenie osób i ładunków. Stąd też bierze się podstawowy podział transportu na transport pasażerski komunikację i transport towarowy ładunków.
Inna często stosowana klasyfikacja transportu obejmuje podział ze względu na środowisko, w którym dany rodzaj transportu się odbywa. Obejmuje ona:
transport powierzchniowy, w skład którego wchodzą
transport wodny
transport lądowy
Transport powietrzny którego znakomitą częścią jest transport lotniczy oraz
Transport lądowy można podzielić dalej na:
transport drogowy
transport kolejowy
transport rurociągowy
Inny sposób podziału transportu lądowego obejmuje:
transport podziemny np. metro
transport naziemny
transport nadziemny
Transport wodny można podzielić dalej na:
transport morski bliski oraz daleki
transport śródlądowy
Dodatkowo wyróżnić można transport mieszany, czyli odbywający się więcej, niż jedną gałęzią transportu. W transporcie mieszanym wyróżnić można:
transport kombinowany
transport bimodalny
transport multimodalny
transport intermodalny
Z kolei pojęcie transport współmodalny oznacza transport realizowany w zgodzie z europejską polityką współmodalności.
Określenie transport używane jest również odnośnie przesyłu informacji i energii, choć nie jest w pełnym znaczeniu transportem.

2. Funkcje transportu
Rozróżnia się podział funkcji transportu na pierwotne i wtórne. Do funkcji pierwotnych należą funkcje przewozowe i związane z tym funkcje przeładunkowe. Do funkcji wtórnych zalicza się przede wszystkim funkcję zabezpieczania dróg czyli budowy i utrzymania dróg, jak również funkcję odpowiedzialności.

3. Wpływ na środowisko
Transport należy do sektorów gospodarki o najbardziej szkodliwym wpływie na środowisko naturalne i zdrowie. Przykładowo w 2005 roku w UE-27 sektor ten był odpowiedzialny za wygenerowanie 19% dwutlenku węgla około 984 megaton. Dlatego też Unia Europejska w ramach polityki zrównoważonego rozwoju transportu podejmuje skoordynowane działania na rzecz ograniczenia tego szkodliwego wpływu poprzez integrację polityki transportowej z polityką ekologiczną. Efektem tych działań jest m.in.: zaostrzanie norm dotyczących emisji spalin, promocja alternatywnych źródeł energii, oraz promocja środków transportu o mniejszym stopniu zużycia paliwa na tonę przewożonego ładunku.
Żegluga jest najbardziej ekologiczną i energooszczędną formą transportu. Dla przykładu średni ładunek węgla przewożony na jednej barce to tyle, ile drogą lądową musiałoby wieźć co najmniej 20 ciężarówek, produkując pięć razy więcej spalin. Natomiast 1 litr paliwa pozwala przemieścić statkiem na odległość 1 km aż 127 ton ładunku, podczas gdy koleją 97 ton, a samochodem jedynie 50 ton.

Samochód

Słowo samochód utrwaliło się w języku polskim jeszcze w czasach II Rzeczypospolitej, kiedy to zostało wybrane, w drodze konkursu, na słowo określające automo...

Transport kolejowy

Transport kolejowy – gałąź transportu lądowego obejmująca trzy podsektory: pasażerski transport kolejowy, towarowy transport kolejowy i infrastrukturę transp...

Transport w Hiszpanii

Transport w Hiszpanii Hiszpania jest krajem dobrze rozwiniętym, również pod względem transportu. Mimo niesprzyjającego ukształtowania powierzchni w około 90%...

Lotnictwo

Lotnictwo – ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymi. Lotnictwo dzieli się na cywilne i wojskowe. W węższym znaczeniu lotnictwo t...

Publiczny transport zbiorowy

Publiczny transport zbiorowy – powszechnie dostępny regularny przewóz osób wykonywany w określonych odstępach czasu i po określonej linii lub sieci transport...