Poprzednia

ⓘ Ziemia łukowska, łac. Terra Lucoviensis – niewielka jednostka historycznego podziału terytorialnego ze stolicą w Łukowie, położona w północno-wschodniej części ..
Ziemia łukowska
                                     

ⓘ Ziemia łukowska

Ziemia łukowska, łac. Terra Lucoviensis – niewielka jednostka historycznego podziału terytorialnego ze stolicą w Łukowie, położona w północno-wschodniej części Małopolski. W czasach piastowskich należała do ziemi sandomierskiej, a w I Rzeczypospolitej wchodziła w skład województwa lubelskiego.

                                     

1. Nazwa łacińska

 • Terra Lucoviensis Districtus Terrae Lucoviensis w 1531 r. – w Rejestrze poborowym województwa lubelskiego
 • Districtus Lucoviensis – w 1620 r. w Rejestrze poborowym województwa lubelskiego
                                     

2. Granice

Ziemia łukowska graniczy:

 • na zachodzie – z ziemią czerską Mazowsze,
 • na północy – z ziemią drohicką Podlasie, oddziela ją rzeka Liwiec,
 • na południu – z ziemią lubelską Małopolska, oddziela ją dolina Tyśmienicy
 • na północnym wschodzie – z ziemią mielnicką Podlasie,
 • na północnym zachodzie – z ziemią liwską Mazowsze,
 • na południowym zachodzie – z ziemią stężycką Małopolska,
 • na wschodzie – z ziemią brzeską Polesie.
                                     

3. Historia

Ziemia łukowska ukształtowała się w ramach najpierw księstwa krakowskiego i sandomierskiego, województwa sandomierskiego, a następnie, od 1474 roku, w ramach województwa lubelskiego, gdzie stanowiła odrębny powiat. Łuków stanowił również siedzibę starostwa grodowego, obok Lublina.

Ośrodkiem rozwoju parafii ziemi łukowskiej był Łuków od XI/XII w.?, przejściowo w latach 1254-1257 r. stolica biskupstwa. Niewiele później powstała parafia Kock przed 1327 r. Do końca XVIII wieku biskupi krakowscy erygowali w sumie 12 samodzielnych parafii. Oprócz dwóch najstarszych były to: parafia Tuchowicz przed 1350-1351, Zbuczyn 1418 – erekcja powtórna, Pruszyn 1430, Trzebieszów 1430, Ulan ok. 1440, Serokomla 1444–1445, Kozirynek Radzyń, 1456, Siedlce 1532, Radoryż 1588 i Stanin 1599. W Domanicach przed 1595 powstał kościół, wprawdzie tylko filialny parafii łukowskiej, jednak z wydzielonym okręgiem, a od 1747 r. samodzielna parafia. Także w Kąkolewnicy od XVIII w. funkcjonował kościół filialny – parafii Trzebieszów. Niektóre wsie zachodniego skraju ziemi łukowskiej należały do parafii Wilczyska przed 1325–1328 i Wojcieszków 1434, posiadających swoje ośrodki na terenie ziemi stężyckiej. Natomiast parafia kocka rozciągała się na fragment ziemi lubelskiej i stężyckiej.

Ziemia łukowska miała zagwarantowane prawem odbywanie pospolitego ruszenia wyprawą łanową.

W dobie rozbiorów ziemia łukowska weszła w skład krótkotrwałego województwa chełmskiego 1793-1794, a wraz z III rozbiorem w 1795 roku znalazła się w granicach Austrii. Od 1809 roku znajdowała się w Księstwie Warszawskim, zaś po kongresie wiedeńskim w 1815 r., w granicach Królestwa Polskiego zaboru rosyjskiego. Nowe podziały administracyjne patrz: województwo podlaskie sprawiły, że ziemię łukowską i jej okolice zaczęto określać mianem Podlasia, mając na myśli Podlasie Południowe.

W czasach międzywojennych, obszar ziemi łukowskiej znajdował się całkowicie w granicach województwa lubelskiego, utworzono powiat łukowski. Po 1950 roku Siedlce znalazły się w granicach województwa warszawskiego.                                     

4. Zabytki

Budowle i założenia urbanistyczne powstałe na terenie ziemi łukowskiej przed 1795 rokiem, które zachowały się i są zabytkami

Najstarszymi zabytkami, podlegającymi ochronie konserwatorskiej, są średniowieczne grodziska, m.in. koło Tuchowicza, Łukowa, Strzyżewa, Turowa i Niewęgłosza.

Łuków

 • Zespół klasztorny bernardynów przy ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego, powstały w połowie XVIII w.
 • zabudowania klasztorne obecnie należące do I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki
 • dzwonnica, murowana, barokowa
 • Układ urbanistyczny z I połowy XV w., z centrum w pobliżu zakola Krzny Południowej
 • kościół pw. Podwyższenia Krzyża św., budowany od połowy XVII w. do 1770 r., obecnie parafialny
 • Zespół klasztorny pijarów przy pl. G. Narutowicza i ul. J. Piłsudskiego, powstały w XVIII w.
 • kolegium, otwarte dla uczniów w 1701 r., i zabudowania klasztorne do 1996 r. Liceum Medyczne, obecnie Powiatowy Urząd Pracy
 • kościół pw. Przemienienia Pańskiego, wykonany na podstawie planu z 1721 r. Antoniego Solariego w latach 1733–1762 obecnie kościół parafialny, podniesiony do rangi Kolegiaty Łukowskiej
 • Konwikt Szaniawskich przy ul. J. Piłsudskiego, powstały w latach 1728–1733 obecnie Muzeum Regionalne

Tuchowicz

 • Układ urbanistyczny z I połowy XV w.

Radzyń Podlaski Kozirynek

 • Zespół pałacowo-parkowy
 • park pałacowy z XVIII w., właściwie pozostałości jego regularnego założenia
 • Oranżeria, murowana, wykonana według projektu Jakuba Fontany około 1750 r.
 • Kościół Świętej Trójcy, parafialny; ufundowany przez Mniszchów, ukończony w 1641 r., w stylu późnorenesansowym; jedna z czołowych budowli renesansu lubelskiego; przy kościele brama-dzwonnica, wzniesiona na polecenie gen. Eustachego Potockiego przez Jakuba Fontanę w drugiej połowie XVIII wieku oraz budynek murowany szpitala dla ubogich z XVIII w.
 • pałac Potockich, zbudowany w połowie XVIII w.; w XV w. znajdował się tu zamek Kaznowskich, a w latach 1685–1709 właściciel dóbr radzyńskich podkanclerzy S. A. Szczuka, korzystając z usług architekta królewskiego Augusta Locciego, wzniósł barokową rezydencję typu reprezentacyjno-obronnego; projekt budowy pałacu wykonał Jakub Fontana

Żabików

 • Pałac renesansowy, murowany, zbudowany w XVI lub na początku XVII w.

Serokomla

 • Układ urbanistyczny z I połowy XVI w.

Siedlce

 • pałac Ogińskich z I poł. XVIII w., przebudowany w stylu klasycystycznym na koszt księżnej Aleksandry Ogińskiejw l. 1776–1782 obecnie siedziba władz Akademii Podlaskiej
 • Zespół pałacowo-ogrodowy
 • Układ urbanistyczny powstały od XVI do XIX w., składający się z zespołu miejskiego i rezydencjonalnego
 • pawilon ogrodowy
 • oficyna pałacowa
 • Park miejski Aleksandria z 1768 r. – park sentymentalny założony przez księżną A, Ogińską w 1768 r. na części spacerowego ogrodu włoskiego Czartoryskich z I połowy XVIII w.
 • Kościół parafialny pw. św. Stanisława BM, powstały w l. 1740–1749, przebudowany po 1789 r., jest budowlą w stylu barokowo-klasycystycznym
 • Kolumna toskańska
 • Kaplica pw. św. Krzyża z 1791 r.
 • Odwach {obecnie Miejska Biblioteka Publiczna)
 • Ratusz miejski zwany "Jackiem” powstały w l. 1767–1771, przebudowany po pożarach, przed 1787 i 1789 r. obecnie Muzeum Regionalne
 • Późnobarokowa plebania powstała w l. 1766–1774, przebudowana w 1793 r.
 • Klasycystyczny budynek teatru obecnie Urząd Stanu Cywilnego

Stanin

 • Zespół podworski w Wesołówce koło Stanina – ruina stanińskiego dworu przebudowanego po 1820 r. na miejscu dworu-zamku z I połowy XVII w., z fosą i tarasami ziemnymi, oficyna, stajnia i park

Ponadto do 2009 r. stał w Staninie drewniany kościółek parafialny z 1756 r., który został translokowany do Pratulina.

Jeleniec

 • Zespół kościelno-klasztorny
 • Fragment dawnego klasztoru z XVIII wieku
 • Kościół w stylu barokowym, wybudowany w latach 1742–1752 przez Antoniego Jezierskiego dla zakonu bernardynów, obecnie parafialny pw. św. Anny

Kock

 • Układ urbanistyczny z epoki ks. Jabłonowskiej
 • Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP z 1779–1782, klasycystyczny, zaprojektowany przez Szymona Bogumiła Zuga i dwie dzwonnice
 • Pałac klasycystyczny księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, wybudowany na bazie dawnego pałacu Firlejów według projektu Szymona B. Zuga w 1770 roku, przebudowany ok. 1779 r.otoczony parkiem geometryczno-krajobrazowym obecnie Dom Spokojnej Starości
 • Cmentarz żydowski z XVIII w.

Ulan Duży

 • Kościół parafialny pw. św. Małgorzaty, murowany, późnobarokowy, budowany od 1781 r.

Mysłów

 • Park dworu z XVII w.

Do najcenniejszych zabytków historycznej ziemi łukowskiej należy renesansowy kościół w Radzyniu Podlaskim, barokowe kościoły, dwa w Łukowie, jeden w Siedlcach, rokokowy pałac w Radzyniu, budynek ratusza w Siedlcach oraz klasycystyczne dzieła architektoniczne w Siedlcach i w Kocku.

                                     

5. Dawna mowa mieszkańców

Gwary ziemi łukowskiej podobnie jak i północnej, nizinnej części ziemi lubelskiej należą do dialektu mazowieckiego. W południowej części krainy występują niewielkie wpływy dialektu małopolskiego.

                                     

6. Muzea i izby regionalne

 • Izba Regionalna w Wojcieszkowie, utworzona w 1991 r. przy Towarzystwie Przyjaciół Wojcieszkowa
 • Muzeum Regionalne w Łukowie, utworzone w 1960 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łukowskiej
 • Radzyńska Izba Regionalna założona w 2004 r. w pałacu Potockich
 • Izba Pamięci przy OSP w Nurzynie, poświęcona szczególnie lokalnym bohaterom i wydarzeniom II wojny światowej, a także okresu powojennego; otwarta w 29 V 2020 r.
 • Muzeum Diecezjalne w Siedlcach, zał. w 1918 r. w Janowie Podlaskim, w 1922 przeniesione do Siedlec, podczas okupacji niemieckiej uratowano tylko część zbiorów; w 2000 r. ponowna erekcja Muzeum Diecezjalnego
 • Muzeum Regionalne w Woli Osowińskiej, założone w 1977 roku z inicjatywy Towarzystwa Regionalnego w Woli Osowińskiej
 • Muzeum Okręgowe w Siedlcach zał. w 1928 r. pod nazwą Muzeum Ziemi Podlaskiej, zbiory zniszczone w 1944 r., odrodziło się pod przedwojenną nazwą, w l. 1975–1999 – Muzeum Okręgowe, obecnie Muzeum Regionalne w Siedlcach
 • Izba Regionalna w Borkach, utworzona w 2008 r. przy Gminnej Bibliotece Publicznej
 • Izba Regionalna w Białej k. Radzynia


                                     

7. Współczesność

Miasta

Obecnie na obszarze ziemi łukowskiej znajdują się zaledwie cztery miasta. Są to:

 • Łuków,
 • Radzyń Podlaski,
 • Kock.
 • Siedlce,

Dawniej miastami były również: Serokomla, Tuchowicz i Zbuczyn. Przy granicy ziemi łukowskiej na Małej Bystrzycy znajdowało się miasto Wojcieszków, a 5 km dalej miasto Adamów oba w ziemi stężyckiej.

Gminy wiejskie

Gminy wiejskie powstałe na terenie ziemi łukowskiej w kolejności nawiązującej do układu dorzeczy, data pierwszej wzmianki i herb współczesny oraz uwagi o zasięgu gminy

Użytkownicy również szukali:

zastawie gmina urszulin, zastawie goraj, zastawie historia, zastawie lubelskie, zastawie łuków, zastawie mazowieckie, zastawie netau, zastawie, ukw, Ziemia, urszulin, gmina, mazowieckie, goraj, historia, netau, lubelskie, zastawie netau, zastawie gmina urszulin, zastawie mazowieckie, zastawie goraj, zastawie ukw, zastawie historia, ukowska, Ziemia ukowska, zastawie lubelskie, ziemia łukowska, muzea w siedlcach. ziemia łukowska,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Zastawie mazowieckie.

Agroturystyczne Stowarzyszenie Ziemia Łukowska Profil. W roku 1928 dzięki Kołu S.U.P. została wydana seria kart pocztowych przedstawiających Łuków i Ziemię Łukowską. Poniżej prezentujemy karty które znajdują. Zastawie goraj. Herbarz szlachty Ziemi Łukowskiej na. Więcej na: ow.pl. Page 5. 7. 6. 2 pOZNAJ ZIEMIĘ łUKOWSKĄ. Kościół w Adamowie został opisany przez. Henryka Sienkiewicza w noweli,Jamioł. Zastawie netau. Ziemia Łukowska – Muzeum Regionalne w Łukowie. Łukowskie kolegium jako jedno z pierwszych w kraju wprowadziło w życie program Ziemia łukowska to również miejsce ważnych wydarzeń historycznych​.


Zastawie gmina urszulin.

Ziemia Łukowska Bioróżnorodność Bogactwo Wsi. 23.11.2020. Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym pt. Ziemia Łukowska bliska sercu zorganizowanym przez Muzeum Regionalne.


Zastawie łuków.

Ziemia Łukowska bliska sercu Zespół Szkół Specjalnych w Łukowie. Gdy Bolesław Krzywousty, umierając w roku 1138, podzielił Polskę między synów, ziemia Lubelska dostała się Henrykowi wraz z księstwem Sandomierskiem,. Zastawie historia. Wiadomości Łuków Ziemia Łukowska – tu jest mój dom. Łuków i Ziemia Łukowska: kalendarium 1996. Autor: Zenon Wolski. Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łukowskiej 1997. ISBN: 83 904334 2 7. Autotagi:​.

Łuków.

Muzeum regionalne: Ziemia Łukowska bliska sercu – konkurs. Kup teraz: Błota Łęczyckie Ziemia Łukowska Osadnictwo Mapy za 25.99 zł i odbierz w mieście Marki. Szybko i bezpiecznie w najlepszym miejscu dla lokalnych. Ziemia Łukowska w Lubelskie. Trasa pozwalająca odkryć piękno pogranicza Podlasia i Mazowsza na styku ziemi siedleckiej i ziemi łukowskiej. Muzeum Amonitów Rezerwat Kra Jurajska. Ziemia Łukowska stanowi wyjątkowe miejsce ma mapie Lubelszczyzny. Geograficznie obejmuje tereny położone między rzekami: Wieprzem i Tyśmienicą na. 13 Centrum Konferencyjno Wypoczynkowe Parisel Palace. Ziemia Łukowska. Klasyfikacja przyrodnicza: Przyroda nieożywiona, objęte formą ochrony przyrodniczej. Wykonał a Ewelina Skoczeń.


Powiat Łuków Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna.

Miasto i ziemia łukowska posiadają swoich lokalnych dziejopisów S. Litaka i L. Miillerowej, Osadnictwo Ziemi Łukowskiej do końca XVII w. J. R. Szaflika. ZENON WOLSKI ŁUKÓW I ZIEMIA ŁUKOWSKA 8572415502. Ziemia łukowska obejmowała tereny położone między Wieprzem i Tyśmienicą na południu a Liwcem i Muchawką na północy. Granicę wschodnią wyznaczała w. Geneza kolonizacji ziemi łukowskiej Janina i Jan Wiśniewscy. Muzeum Amonitów, Ziemia Łukowska. o muzeum kra model literatura przedmiotu galeria rodzaje skamieniałości kontakt.


Ziemia Łukowska przyjazna pszczołom Panorama Lubelska.

W Zespole Szkół nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie odbyło się podsumowanie IV edycji projektu edukacyjno regionalnego,Ziemia Łukowska –. Ziemia Łukowska LGD RAZEM. Ziemia Łukowska w Lubelskie najnowsze ogłoszenia na. Łuków i Ziemia Łukowska Zenon Wolski w. Ziemia Łukowska bliska sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Ziemi Łukowskiej,. Ruszard Orłowski Regionalne sesje naukowe w Łukowie BazHum. Zastawie i Ziemia Łukowska, Tuchowicz. 2.7 tys. osób lubi to. Witryna przedstawiająca historię, kulturę i tradycję wsi Ziemi Łukowskiej.


%Ziemia Łukowska na przestrzeni dziejów Powiat Łukowski.

Do ustalenia granic ziemi łukowskiej w drugiej połowie XVIII wieku będzie mapa Od południowego zachodu ziemia łukowska graniczyła z powiatem stężyckim. Mikrotoponimy z okolic łukowa w xix wiecznych aktach notarialnych. Ziemia Łukowska intrygowała mnie od dawna, pamiętam jak w bardzo Tak, jesten autorem Herbarza szlachty Ziemi Łukowskiej na Lubelszczyźnie tom I. W​. Błota Łęczyckie Ziemia Łukowska Osadnictwo Mapy Kup teraz za. Ziemia Łukowska przyjazna pszczołom z. Gdzie na Lubelszczyźnie jest najwięcej miejsc przyjaznych pszczołom?. Ziemia Łukowska bliska sercu – konkurs fotograficzny. Na projekt Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej: Otwiera się nowa szansa, bo do tej pory ziemia łukowska była terenem.


Kategoria:Ziemia łukowska – pedia, wolna encyklopedia.

Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej: rozpoznanie zasobów zarządzanie prezentacja Dziedzictwo archeologiczne Ziemi Łukowskiej: rozpoznanie. Powiat Łukowski starostwo powiatowe w łukowie. Ziemia Łukowska na terenie której znajduje się Parisel Palace to malowniczy, pełen ciekawych miejsc do odkrycia zakątek naszego kraju. Niecałe 116 km od. ZIEMIA ŁUKOWSKA Zabytki, muzea i atrakcje Lubelskie Travel. Ziemia łukowska. w mieście Rodzinnie i emocjonalnie związany z Ziemią Łukowską, rodzinną Hordzież uważa za ojczyznę duszy, myśli i serca. W Lubsku​. Koncert inaugurujący obchody roku sienkiewiczowskiego na Ziemi. Witamy na stronie poświęconej Ziemi Łukowskiej. Znajdziesz tu informacje o historii, kulturze, tradycji wsi w powiecie łukowskim, w szczególności w rejonie. Powiat lubelski i urzędowski z r. 1626, ziemia łukowska z r NUKAT. Szanowni Państwo, Poszukuję przodków Lud Borkowskiej. Ludwika Borkowska urodziła się w 1732 r. w Krasusach Zaolszyniu i była córka.


Zwierzęta Ziemi Łukowskiej Forum Przyrodnicze BOCIAN.

1.2 Rys historyczny Ziemi Łukowskiej. Ziemia Łukowska, bo o niej należy mówić w kontekście dzisiejszego Powiatu Łukowskiego zlokalizowana była pomiędzy. Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy. Strona internetowa Zespoł Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy. Ziemia Łukowska bliska sercu – konkurs fotograficzny Łuków24.pl. Obszar ten stanowił płaskowyż, którego najwyższym wzniesieniem był teren pokryty bagnami i lasami w pobliżu wsi Jagodne. Ziemia Łukowska była peryferyjną,.

Kasztelania łukowska w średniowieczu Drohiczyński Przegląd.

Ziemia Łukowska jest regionem o bogatej przeszłości i chlubnych tradycjach patriotycznych. Na naszym terenie najdłużej opierał się zaborczej. Granice powiatu łukowskiego w II połowie XVIII wieku Katolicki. Długosz opisuje najazdy Litwinów na ziemię łukowską. Biskup krakowski Bodzanta wydaje przywilej zwalniający osadników na okres 30 lat z dziesięciny.


Agroturystyczne Ziemia Łukowska KRS 0000014818 krs.

Ziemia Łukowska bliska sercu. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Ziemi Łukowskiej, które warto. LGD Razem Zw. Muzeum Regionalne w Łukowie z okazji 60 lecia swego istnienia ogłasza konkurs fotograficzny pt. Ziemia Łukowska bliska sercu. Jest on. Ziemia łukowska. W czasach piastowskich należała do ziemi sandomierskiej, a w czasach I Rzeczypospolitej należała do województwa lubelskiego. Ziemia łukowska.


Zastawie i Ziemia Łukowska.

Ziemia Łukowska jest regionem o bogatej przeszłości i chlubnych tradycjach Piękne karty zapisało społeczeństwo Łukowa i Powiatu Łukowskiego w czasie. Herbarz szlachty ziemi łukowskiej na Lubelszczyźnie Tom 1 książka. Posty: 295. Skąd: Ziemia Łukowska przez ostatni miesiąc na ziemi łukowskiej zaobserwowano kilkanaście osobników modliszki zwyczajnej.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →