Poprzednia

ⓘ Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie. Kościół Bożego Ciała i klasztor oo. dominikanów we Lwowie, a obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej ..Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie
                                     

ⓘ Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie

Kościół Bożego Ciała i klasztor oo. dominikanów we Lwowie, a obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii jest położony przy pl. Muzealnym 1 w północno-wschodniej części lwowskiej starówki. Jeden z najwspanialszych barokowych zabytków Lwowa.

                                     

1. Historia

Dominikanie polskiej prowincji podjęli jeszcze w XIII w szeroką akcję misyjną na Rusi, korzystając przy tym z przywilejów papieskich. Akcji misyjnej patronował książę Leszek Biały, Odrowążowie, z biskupem krakowskim Iwonem. Na kapitule generalnej zakonu w Bordeaux w 1277 zezwolono polskiej prowincji na założenie dwóch klasztorów "versus Russiam”, ponieważ nieco wcześniej ok. 1250 istniał już kościół dominikański we Lwowie pod wezwaniem misyjnym św. Jana Chrzciciela. Klasztor w formie stacji misyjnej powstał przed 1297. Lwowski kościół dominikanów rozpoczęto budować w drugiej połowie XIV w., i ukończono po 1400.

Według tradycji pierwsi dominikanie mieli przybyć do Lwowa już ok. 1234 za rządów książąt z dynastii Romanowiczów. Drewniana świątynia, sięgająca być może lat 90. XIII w. miała spłonąć podczas wojen o Ruś Czerwoną prowadzonych po 1340 przez króla Kazimierza Wielkiego.

Formalnej fundacji konwentu dominikanów dokonał w 1378 namiestnik króla Węgier i Polski, Ludwika książę opolski Władysław. Zbudowano wówczas ceglany kościół, utrzymany w tzw. typie kazimierzowskim, z krótkim dwunawowym korpusem, o sklepieniu wspartym na jednym filarze i z wydłużonym prezbiterium. Na dachu zbudowano sygnaturkę. Po pożarze w 1407 nakładem Mikołaja Benko i Anny z Żabokruków kościół został odbudowany w stylu gotyckim razem z gmachami klasztornymi. Z tamtych czasów być może pochodzi czarny krucyfiks z ołtarza głównego i otoczona kultem figura Matki Boskiej Jackowej, wykonana w alabastrze XIV w. Za przypuszczalnego autora zespołu uważa się mistrza Niczko Mikołaja z Krakowa. Od 1458 klasztory ruskie dominikanów wchodziły w skład polskiej prowincji zakonu.

W 1511 kościół spustoszył pożar. Dzieło odbudowy wspomógł arcybiskup Bernard Wilczek.

W 1527 kościół spłonął w czasie wielkiego pożaru, który pochłonął cały gotycki Lwów.

Pomimo tych klęsk klasztor Bożego Ciała podnosił się z upadku, zyskiwał na znaczeniu i bogacił się. Pod koniec XVI w. należało do niego 5 wsi; w trzech spośród nich zakonnicy wykonywali również posługę duszpasterską w parafiach.

W 1556 mistrz Grygier zbudował budynek biblioteki a pod koniec stulecia wzniesiono nowe dormitorium. Na przełomie XVI i XVII w. przeor Jan Błaszczyk zbudował kolejne gmachy utrzymane w stylu manierystycznym. Po epoce tej pozostały wykonane z alabastru pomniki nagrobne, przypisywane Hermanowi van Hutte. Przedstawiają one m.in. Wacława Dzieduszyckiego zm. 1584, Jana Swoszowskiego zm. 1604, Stanisława Włodka zm. 1615 i są utrzymane w stylu manieryzmu niderlandzkiego.

Na początku XVII w. w klasztorze żyło ponad stu zakonników. Od 1612 Lwów stal się ośrodkiem nowo utworzonej prowincji ruskiej. Przy konwencie działały cztery bractwa – Imienia Jezus, Różańcowe, św. Anny i III zakonu.

W 1621 w drodze na wojnę chocimską zatrzymał się u dominikanów król Zygmunt III Waza. Gotycki kościół zaczął się walić w I poł. XVIII w. W 1742 zarysowały się sklepienia. Przełożeni klasztoru podjęli decyzję o wyburzeniu budowli i zbudowaniu nowej. W rok po wyburzeniu w 1744 kościoła Józef Potocki, hetman wielki koronny i kasztelan krakowski, główny fundator nowej świątyni, położył kamień węgielny pod budowlę. Dzieło wspomógł w 1749 starosta kaniowski Mikołaj Bazyli Potocki.

W dwa lata później koronowano cudowny wizerunek Matki Boskiej Zwycięskiej. Według legendy powstał on na dworze cesarskim w Konstantynopolu. Potem miał znaleźć się w Kijowie, Haliczu i we Lwowie. W rzeczywistości obraz namalowany został w kręgu sztuki bizantyjskiej na Krecie lub być może w Wenecji w XV lub XVI w. 1 lipca 1751 obraz został ukoronowany koronami papieskimi przez arcybiskupa Mikołaja Gerarda Wyżyckiego a w uroczystościach koronacyjnych wzięli udział arcybiskupi trzech obrządków: łacińskiego, unickiego i ormiańskiego oraz tłumy wiernych.

W latach 1749-1751 wzniesiono kaplicę rodową Potockich pw. Matki Boskiej Jackowej. Była to pierwsza wykończona część świątyni. Znajdująca się w kaplicy alabastrowa figurka Madonny z Dzieciątkiem, pochodząca według tradycji z Kijowa i zabrana stamtąd przez św. Jacka w obliczu zagrożenia ze strony Tatarów, powstała prawdopodobnie w XIV/XV w. w Europie Zachodniej i została sprowadzona do Lwowa na zamówienie dominikanów.

W 1769 arcybiskup Wacław Hieronim Sierakowski konsekrował ukończony kościół. Autorem projektu tego najwybitniejszego dzieła dojrzałego baroku na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej był architekt wojskowy Jan de Witte. Rozplanował on kościół wokół eliptycznego korpusu nawowego, który przykryła potężna kopuła zwieńczona latarnią. W reprezentacyjnej fasadzie kościoła zawarty został ogromny ładunek ekspresji i dynamizmu. Widać w niej wpływ austriackiego architekta Fischera von Erlacha, budowniczego wiedeńskiego kościoła św. Karola Boromeusza. Współbudowniczym lwowskiego kościoła był mistrz Marcin Urbanik. Prace wykończeniowe trwały do 1798.

Wnętrze kościoła wypełniły prawdziwe skarby rokokowej rzeźby, spośród których podziw budziły figury członków zakonów żyjących według reguły augustiańskiej w tym dominikanów, usytuowane u góry, w tamburze kopuły. Rzeźby wykonał Sebastian Fesinger, jeden z czołowych przedstawicieli lwowskiej rzeźby rokokowej. Inny jej przedstawiciel, Piotr Polejowski uchodzi za twórcę wystroju ołtarza głównego, zaprojektowanego w 1766 przez Urbanika, w tym również figur czterech świętych: Piotra, Pawła, Mateusza i Jana Chrzciciela.

Nowo zbudowany kościół padł dwukrotnie pastwą pożaru – w 1766 i 1778. Ten drugi wyrządził poważne straty w kompleksie kościelno-klasztornym. W następnych latach odbudowano kościół i klasztor. W latach 1792–1798 architekt Klemens Ksawery Fesinger ukończył fasadę i ozdobił ją napisem "Soli Deo Honor et Gloria”.

W chwili pierwszego rozbioru Polski w konwencie żyło 75 zakonników: 38 kapłanów, 12 kleryków i 25 braci. Klasztor lwowski szczęśliwie wyszedł obronną ręką z kasat józefińskich.

W 1811 w kaplicy św. Dominika zbudowano z karraryjskiego marmuru empirowy nagrobek Józefy hr. Dunin-Borkowskiej zm. 1811, dłuta duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena, jedyne jego dzieło we Lwowie.

W 1865 w sąsiedztwie kościoła zbudowano dwukondygnacyjna wieżę-dzwonnicę, nawiązującą stylem do architektury kościoła. Autorem projektu był Józef Braunseis.

W latach 1885–1914 przeprowadzono gruntowną restaurację elewacji a następnie wystroju i wyposażenia wnętrza świątyni. Restaurację określono jako niefortunną, ponieważ w jej wyniku zatarto oryginalne cechy stylu wielu dzieł sztuki. Kolorystykę ścian zmieniono z białej na kremową, pozłocono zielone rzeźby przedstawicieli zakonów reguły augustiańskiej. Ołtarz główny został zastąpiony stiukową kopią. We wnętrzu zbudowano szereg nowych, neorokokowych ołtarzy i ambonę. Zmieniono formę latarni na kopule nadając jej kształt ośmioboku.

W 1916 oddano do użytku nowoczesne organy wykonane przez firmę Kazimierza Żebrowskiego z Krakowa, których prospekt zaprojektował Edgar Kováts. Po wojnie organy zostały przeniesione do gmachu Filharmonii, gdzie znajdują się obecnie w stanie destruktu.

Dominikanie działali w swym klasztorze do II wojny światowej. Po zakończeniu wojny zostali zmuszeni do opuszczenia swej siedziby. Budynek klasztorny został w 1972 zamieniony na Muzeum Religii i Ateizmu, zaś w kościele ulokowano m.in. magazyn cementu; później kościół włączono w skład muzeum, które działało w dotychczasowej formule do 1990. Cudowny obraz Matki Boskiej Zwycięskiej po wojnie znalazł się w Gdańsku, w tamtejszym kościele dominikańskim; w 1994 w ołtarzu głównym lwowskiego kościoła umieszczono jego kopię. Znajdująca się niegdyś w kaplicy Potockich Matka Boska Jackowa również opuściła po wojnie Lwów i obecnie znajduje się w klasztorze dominikanów w Krakowie.

W latach 90. XX wieku kościół przekazano ukraińskiej cerkwi greckokatolickiej, natomiast w części zabudowań klasztornych nadal funkcjonuje muzeum jako Muzeum Historii Religii.

                                     

2.1. Architektura Wygląd zewnętrzny

Plan kościoła przedstawia podwójne założenie: centralno-eliptyczne i krzyżowe, nakryte w centrum potężną kopułą osadzoną na wysokim tamburze i zwieńczoną dekorowaną latarnią; kopuła stanowi charakterystyczny element panoramy Lwowa. Centralny punkt całego założenia stanowi nawa na planie elipsy, której oś dłuższa prowadzi ze wschodu na zachód. Nawa jest ujęta w kolumny przyścienne i otoczona wieńcem promieniście rozmieszczonych kaplic, po trzy z każdej strony. Od strony zachodniej znajduje się przedsionek z dwoma bocznymi aneksami. Po stronie wschodniej znajduje się prostokątne prezbiterium z obszerną zakrystią i kaplicą Potockich.

Zwraca uwagę monumentalna fasada zachodnia, o żywej rytmice wklęsło-wypukłych płaszczyzn, przedzielonych 2 parami potężnych kolumn wspierających łamane belkowanie i falisty fronton zwieńczony wyobrażeniem kielicha i promienistej hostii – symbolu Eucharystii. Bogactwa dekoracji fasady dopełniają kamienne posągi świętych dominikańskich. Pomiędzy dwiema kolumnami środkowymi znajduje się wejście główne a nad nim posadowiony na konsolach balkon z kamienną balustradą i dwoma wazonami. Nad balkonem umieszczono w dekoracyjnym obramieniu portfenetr a nad nim z kolei owalne okno w oprawie na motywach muszli. Boczne aneksy, flankujące portal główny ujęte są w pary pilastrów i maja wypukle powierzchnie w odróżnieniu od wklęsłego założenia portyku. Całość elewacji kościoła jest bogato dekorowana z wykorzystaniem kolumn, pilastrów, boniowania i ozdobnych obramień drzwi i okien.

                                     

2.2. Architektura Wystrój wnętrza

Budowla kościoła odznacza się jednolitością stylu i zharmonizowaniem całości założenia. Wewnątrz eliptyczna kopule wspiera osiem par kolumn z bogato zdobionymi kapitelami ornament muszlowy i motyw hostii w glorii. Pary kolumn są także umieszczone wewnątrz tamburu. Pomiędzy kolumnami są wejścia do kaplic bocznych. Nad kolumnami, u podstawy tamburu znajduje 18 wspomnianych wyżej, drewnianych figur świętych reguły augustiańskiej, ustawionych parami na postumentach. Rzeźby te należą do czołowych osiągnięć lwowskiej rzeźby doby rokoka. Powyżej rzeźb znajduje się balustrada, której ustawiono kamienne wazony. U podstawy kopuły znajdują się cztery bogato oprawione okulusy.

Wystrój wnętrza ma charakter rokokowy rzeźby, ołtarze lub neorokokowy Centralne miejsce w prezbiterium zajmował pierwotnie rokokowy, wolnostojący, drewniany ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej, zastąpiony na początku XX w. stiukowa kopia, flankowany czterema drewnianymi, pozłacanymi figurami Ewangelistów, pochodzącymi z czasów pierwszego ołtarza. W zwieńczeniu pod baldachimem umieszczony jest czarny, drewniany krucyfiks z XV w. a nad nim kielich z hostią w glorii.

W głębi prezbiterium, za ołtarzem głównym, usytuowany jest chór kapłański, w którym znajdował się ołtarz z obrazem św. Marii Magdaleny, pędzla J. P. Eisenmengera 1818.

Z nagrobków warto wymienić wspomniany już nagrobek Józefy hr. Dunin-Borkowskiej, pomnik austriackiego gubernatora Franza von Hauera z 1824, projektu Antona Schimsera oraz nagrobek Artura Grottgera z 1880, dłuta Walerego Gadomskiego.

Szereg alabastrowych nagrobków z XVI i XVII w. znajduje się w krypcie od kościołem. Najcenniejsze z nich, przedstawiające postacie leżących rycerzy w zbroi, przypisywane są Hermanowi van Hutte lub Janowi Pfisterowi.                                     

2.3. Architektura Budynek klasztorny

Budynek byłego konwentu powstał w XVI w. jako dwukondygnacyjne założenie, składające się z kilku skrzydeł, tworzących dwa wewnętrzne dziedzińce. W jego architekturze zachowały się elementy gotyckie fragmenty krużganków. W mieszczącym się w jego murach Muzeum Historii Religii znajdują się cenne kolekcje ikon, judaików i starodruków.

Użytkownicy również szukali:

Dominikanw, klasztor, Ciaa, Boego, Lwowie, Koci, Koci Boego Ciaa i klasztor Dominikanw we Lwowie, kościół bożego ciała i klasztor dominikanów we lwowie,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Cerkiew Najświętszej Eucharystii Kościół OO Fotopolska.

Wołczański, Józef 1959. Temat: Historia zakonów Klasztor OO. Dominikanów we Lwowie historia Kościół Dominikanów pw. Bożego Ciała we Lwowie. Plik:Skoczylas Kościół Dominikanów we – pedia. Kościół Bożego Ciała we Lwowie – katedra Dominikańska Dominikanów we Lwowie, był jak wszystkie inne ówczesne zabudowania lwowskie, z Żaborkuk Benki i żony jego Anny, kościół murowany wraz z klasztorem. 3 DNI PRZEMYŚL – LWÓW – ŻÓŁKIEW TERMIN: CAŁY ROK DO. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów 2012 06 16. Lwów, Ukraina, Europa. Obecny klasztor i kościół stanęły na miejscu starej, na wpół rozebranej.


Klasztorny Kościół O. O. Dominikanów p.w. Bożego Ciała we Lwowie.

W. Żyła, Kościół i klasztor dominikanów we Lwowie, Lwów 1923 Z. Hornung, Jan konserwacji i remontu Kościoła Bożego Ciała we Lwowie z lat 1399 1939. Archiwa: Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie. Katedra Łacińska jeden z najstarszych kościołów Lwowa, którego historia sięga XIV Kościół Bożego Ciała i klasztor oo. dominikanów we Lwowie obecnie. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie. Dawne pocztówki i ryciny. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii. Formalnej. Artykuły o kasacie józefińskiej. Klasztor dominikanów we Lwowie został wzniesiony przy murach mniki w katakumbach pod kościołem Bożego Ciała O. O. Dominikanów we. Lwowie, Lwów. Poznań Kościół Matki Bożej Różańcowej OO. Dominikanów. Według tradycji pierwsi dominikanie mieli przybyć do Lwowa już ok. 1234 za rządów książąt z dynastii Romanowiczów. Drewniana świątynia, sięgająca być może.


UKRAINA STARE MIASTO WE LWOWIE FOTO podróże BPE.

Eucharystii, dawnego kościoła zakonu dominikanów we Lwowie, kościół Bożego Ciała i klasztor ojców dominikanów – jest położona przy. Atrakcje Lwów atrakcje, ciekawostki, noclegi. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie opis atrakcji. Jest to jeden z najważniejszych zabytków Lwowa i jedna z najpiękniejszych budowli. PIELGRZYMKA DO LWOWA Aktualności Akcja Katolicka Stary Sącz. W samym tylko Lwowie istniały trzy kościoły dominikańskie Bożego Ciała, św. J.K. Ostrowski, Inwentarz kościoła i klasztoru Dominikanów w Jaworowie z r.

Kościół Bożego Ciała dominikanów we Lwowie Polska i Ukraina.

Kopuła kościoła Bożego Ciała podczas prac remontowych. źródła.​ atrakcja kosciol‐bozego‐ciala‐i‐klasztor‐dominikanow‐we‐lwowie. Kościoły i klasztory Lwowa. Część I, tom 12 Międzynarodowe. Do II wojny światowej obraz Matki Bożej Zwycięskiej wisiał w głównym ołtarzu dominikańskiego kościoła Bożego Ciała we Lwowie. W 1946 r. został, przez.


Krakowski Klub Szachistów 1893 Wspomnienia z wyjazdu do Lwowa.

Po drugiej wojnie światowej dominikanie zostali zmuszeni do opuszczenia kompleksu. W 1972 roku w klasztorze powstało Muzeum Religii i Ateizmu ​obecnie. 60. NA KRESACH – LWÓW Kościół Bożego Ciała d.dominikański. O powrocie dominikanów do Lwowa w 2010 roku poczytajcie tutaj to miejsce nosiło nazwę Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów. Lwów kościół Bożego Ciała i klasztor dominikanów zdjęcia na. KOŚCIÓŁ BOŻEGO CIAŁA. I KLASZTOR DOMINIKANÓW. przewodnik, przewodnicy po Lwowie. przewodnik po Lwowie. Jeden z najwspanialszych barokowych. Lwów Ukraina. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów. UKRAINA LWÓW i ŻÓŁKIEW Wycieczka 4 dniowa Arsenał Miejski, Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów, Kamienica Królewska, Czarna Kamienica​. Lwów, kościół dominikanów Bożego Ciała. Widok od PAUart. Kościół Bożego Ciała i klasztor oo. dominikanów we Lwowie obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii jest położony przy pl. Muzealnym 1 w.


Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie opis.

Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie, a obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii jest położony przy pl. Следующая Войти. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie zdjęcia. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie, a obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii jest położony przy pl. Следующая Войти Настройки Конфиденциальность Условия.


Kościół Bożego Ciała i klasztor dominikanów we Lwowie.

Lata 1905 1910 Lwów. Kościół Dominikanów. Publikacja: 2016 03 02:20, StaSta. Źródło: Polska w krajobrazie i zabytkach Wydawnictwo dra Tadeusza. Osiemnastowieczne inwentarze jako źródło do dziejów klasztorów pr. Grafika Lwów. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów obecnie – Cerkiew Najświętszej Eucharystii Praca autorska kawą i tuszem na papierze.


Przewodnik po Lwowie przewodnicy Lwów Polski pilot po Lwowie.

Opis instrumentu w miejscu Kościół Matki Bożej Różańcowej OO. Instrument zbudowany został w 1911 roku przez znaną krakowską firmę Kazimierza Żebrowskiego dla kościoła Bożego Ciała i klasztoru OO. Dominikanów we Lwowie. Kartka z kalendarza: Kościół Bożego Ciała we Lwowie Blog CityLove. Lwów miasto wieloetniczne na Ukrainie, które rozwijało się do wybuchu II wojny zabytków Lwowa jest dawny kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów. Odwaga Dominikanów. Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie to obecnie cerkiew greckokatolicka świętej eucharystii. Barokowy, wspaniały zabytek Lwowa. Kościół. Grafika Lwów. Kościół Dominikanów Warszawa S. W Polsce cerkwie lwowskie 33 cerkwie Lwów Львів 14. 1938 Kościół Dominikanów i wieża Cerkwi Wołoskiej. Publikacja: 2019 10 02:45, Gandalf.


MATYRAFA&TRAVEL Oferty wycieczek.

Prochowa, Kościół Bożego Ciała i Klasztor Dominikanów. Katedra Ormiańska, Opera, obiadokolacja, nocleg we Lwowie. DZIEŃ 3: 03.06 niedziela śniadanie. PROGRAM 8 DNIOWEJ PIELGRZYMKI UKRAINA 01 08.06.2018. Klasztor Ojców Dominikanów we Lwowie w latach 1939 1945 to tytuł zmierzała wyraźnie w kierunku ograniczenia życia religijnego i roli Kościoła katolickiego. Bożego Ciała na długie lata zamieniono na Muzeum Historii Religii i Ateizmu.

Hasło przedmiotowe: architektura 13137 pozycji Zbiory NAC on line.

NA KRESACH – LWÓW Kościół Bożego Ciała d.dominikański Dominikanie przybyli do Lwowa około roku 1234 i założyli klasztor, przy którym powstał. Kościół bożego ciała i klasztor dominikanów we lwowie. Targ staroci we Lwowie. 2016.11.26 Lwow Ukraina Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów, Soli Deo Honor et Gloria na placu Muzealnym. Ukraina Lwów Marek Durajczyk. Fotoblog.pl. Lwów. Ukraina. Kościół Dominikanów. 123 – 128. Spacerkiem po Lwowie, Kościół Bożego Ciała i klasztor.


Lwów, kościół Bożego Ciała, dominikanów.

Kościół Bożego Ciała i klasztor Dominikanów we Lwowie. Globalne wykorzystanie pliku. Ten plik jest wykorzystywany także w innych projektach:​. Konserwacja rzeźb na fasadzie cerkwi we Lwowie – dawnego. Klasztor Dominikanów na tym miejscu został założony jeszcze w XIII wieku na prośbę Podczas militarnych operacji handel we Lwowie całkowicie się zatrzymał, W czasach radzieckich świątynie Bożego Ciała zamknięto i tutaj, jak i w wielu. Kościół i klasztor Dominikanów we Lwowie Żyła, Władysław 1877. I klasztor Dominikanów we Lwowie. Twórca: Żyła, Władysław 1877 1925. Temat: kościoły, klasztory dominikańskie, Lwów Ukraina kościół Bożego Ciała.


Lwów, Krzemieniec, Poczajów Wigra Biuro Usług Turystycznych.

Опубликовано: 3 янв. 2019 г. Relacje o stanie kościoła i klasztoru OO. Dominikanów we Lwowie. To Kościół Bożego Ciała i klasztor oo. dominikanów, a obecnie greckokatolicka cerkiew Najświętszej Eucharystii, który jest jednym z najpiękniejszych. Miasta na weekend: Lwów. Tytuł: Kościół i klasztor Dominikanów we Lwowie kościoły klasztory dominikańskie Lwów Ukraina kościół Bożego Ciała Katedra ormiańska we Lwowie.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →